לעודד לומדים להגיע לרמת בקיאות משמעותית בשולחן ערוך אורח חיים עם ביאור המשנה ברורה. בלימוד של שלושה סעיפים ביום בידך להיות בקי בכל השולחן ערוך 'אורח חיים' הלכה למעשה עם פירוש המשנה ברורה, במחזור של שש שנות לימוד.

בכל שנה יוקדש הלימוד לכרך אחד של המשנה ברורה, ובעז"ה השנה השביעית - שנת השמיטה תוקדש לחזרה על כל השולחן ערוך יחד עם הלכות שביעית. אין חובה להשתתף בכל השנים, ניתן להשתתף בשנים אחדות ללא תלות באחרות.

גדולי הדורות בהם ה'חפץ חיים' זצ"ל, עודדו להעדיף את לימוד ההלכה בחלק 'אורח חיים' הנדרש לכל אדם בכל עת ובכל שעה, ובפרט למי שזמנו ללימוד מצומצם, יש לו להקדים את לימוד ההלכה למעשה. וזה לשון מרן ה'חפץ חיים' בהקדמתו לספרו 'משנה ברורה': "עיקר לימוד האדם צריך להיות בלימוד המביא לידי מעשה ועל כך אמרו חז"ל (ברכות ח) אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות שביעקב. ועיין ביורה דעה (סימן רמו) בש"ך שם שהביא בשם הפרישה דצריך כל אדם ללמוד הלכות בכל יום כדי שהלימוד יביאנו לידי מעשה, ועל ידי לימוד ההלכות מובטח האדם לידי חיי עולם הבא, אך שיזהר ללמוד בכל יום כדאיתא בגמרא תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא.
"הוֹן מֵהֶבֶל יִמְעָט וְקֹבֵץ עַל יָד יַרְבֶּה" (משלי יג, יא).
הניסיון מראה שלרוב הלימוד היומי הופך למעין 'מרדף' יומי בו העיקר אצל הלומד הוא לעמוד במכסה ובקצב, וככל שהזמן עובר השכחה גוברת, ובסוף מחזור הלימודים הלומד רוכש מושגים כלליים בלבד ואינו מגיע לרמת בקיאות משביעת רצון. בתוכנית 'ארחות חיים', הלימוד הוא של 3 סעיפים (בממוצע) ליום בלבד, כאשר ימי שישי ושבת מוקדשים לחזרה. הדגש הוא למידה משמעותית עם חזרות רבות בעזרתם רוכש הלומד בקיאות משמעותית וברמה גבוהה - 'אשרי מי שתלמודו בידו' (פסחים נ, א).
התכנית מיועדת לכל מי שחפץ לגדול בתורה ולהיות בקיא בשולחן ערוך עם ביאור המשנה ברורה.
אין הגבלה של גיל.

האם התוכנית כרוכה בתשלום?
'מה אני בחינם אף אתם בחינם' (ירושלמי נדרים ד, לח). ההשתתפות בתוכנית היא בחינם וללא תשלום. אדרבה, למצטיינים יחולקו פרסי עידוד להמשיך בעמל התורה ולגדול בעתיד כמורי הוראות הבקיאים בכל סעיפי שולחן ערוך 'אורח חיים' עם פירוש המשנה ברורה.

למה להירשם לתוכנית ולא ללמוד לבד?
מי שאינו רוצה להשתתף בתוכנית אלא ללמוד לבד אשריו ואשרי חלקו. יתרונותיה של התוכנית היא עידוד הלומדים ללמידה משמעותית עם חזרות רבות כדי להגיע לרמת בקיאות גבוהה ומוסיפה מוטיבציה בעזרת מבחנים, פרסים וחידון שנתי. זאת ועוד, מלבד הכוונה בסדר הלימוד והמלצות לדרך לימוד וחזרה, ישנו תכנון להקמת אתר מלווה לתוכנית אשר ישמש בית מדרש פורה לדיון בנלמד, וכלי עזר ללומדים.
התוכנית כוללת את כל שולחן ערוך חלק 'אורח חיים' עם ביאור המשנה ברורה ועם חלקים נבחרים מביאור הלכה ושער הציון, במחזור לימודים של שבע שנים (החל מהשנה הראשונה לשמיטה) כאשר בכל שנה נלמד כרך אחד מששת חלקי ה'משנה ברורה' והשנה השביעית מוקדשת לחזרה על כל השולחן ערוך 'אורח חיים' יחד עם לימוד הלכות שמיטה. מחזור לימודים שנתי מסתיים לקראת חנוכה שבשנה העוקבת, בו יתקיים חידון הגמר.

בשונה מלימוד של עמוד או דף יומי, הדגש בתוכנית זו היא על חזרה מרובה במטרה להגיע לרמת בקיאות משמעותית. קצב הלימוד הוא שלושה סעיפים (בממוצע) ליום בימים ראשון עד חמישי במשך כחצי שעה עד שעה יומית, וימים שישי ושבת יוקצו לחזרה על הנלמד.

במטרה לעודד את הלומדים לחזרות רבות ולבקיאות בנלמד, בסיום כל נושא (כדוגמת הלכות השכמת הבוקר, ציצית, תפילין וכדומה) יתקיים מבחן על הנושא באתר שיוקם. למצטיינים יחולקו פרסי עידוד.
בסוף שנת הלימוד (בחג החנוכה) יתקיים חידון גמר אליו יעפילו עשרת הלומדים המצטיינים במבחנים שבמהלך השנה, בו יוכתרו חתן ההלכה לאותה שנה וסגניו.

לנרשמים ישלחו לוחות חודשיים עם פירוט החומר הנלמד, עם מידע נוסף על התוכנית.